Drukuj
Podsumowanie 2019

Rok 2019 r. obfitował w inwestycje przyczyniające się do rozwoju Gminy Słomniki.  Zobacz podsumowanie najważniejszych działań, projektów oraz wydarzeń minionego roku.

 

Wydatki na inwestycje w 2019 r. wyniosły 22,6 mln zł,

w tym aż 12,6 mln ze środków zewnętrznych.

 
 
 
 

Pozyskane środki na rozwój gminy pochodzą z:

Inwestycje zrealizowane w 2019 r. dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym to m.in.:

 

Bezpieczeństwo na drogach

 W 2019 r. na inwestycje drogowe poprawiające komfort jazdy kierowców

i bezpieczeństwo pieszych wydano 7,9 mln zł.

Powstało ok. 500 nowych miejsc parkingowych.

 

Najważniej inwestycje drogowe zakończone w 2019 r.:

Remont drogi gminnej nr 601776K w km 0+003-1+481 w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin, inwestycja wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wartość inwestycji 391 984,17 zł

Remont drogi gminnej nr 601822K ul. Wolności w km 0+010-0+215 w miejscowości Słomniki, inwestycja wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wartość inwestycji 322 159,09 zł

Remont drogi powiatowej nr 2139K w m. Zagaje Smrokowskie; wykonany w ramach Inicjatyw Samorządowych, wartość inwestycji 655 574,43 zł

Remont drogi powiatowej nr 2141K w m. Kacice wykonany w ramach Inicjatyw Samorządowych, wartość inwestycji 154 370,35 zł

Remont drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice wykonany w ramach Inicjatyw Samorządowych 260 550,41 zł

Remont drogi rolniczej w m. Prandocin Iły (Sosnówka – Prandocin Iły) w ramach  FOGR, wartość inwestycji 252 205,63 zł

Parkingi

Parking przy szkole w Prandocinie, wartość inwestycji 120 622,49 zł

Parking przy szkole w Waganowicach, wartość inwestycji 92 354,78 zł

Parking przy drodze kocmyrzowskiej przy przystanku MPK w Ratajowie, wartość inwestycji 52 038,51 zł

Parking przy stadionie w Polanowicach, wartość inwestycji 117 771,51 zł

Parking przy drodze krajowej nr 7 w Prandocinie, wartość inwestycji 134 792,07 zł

Parking przy stacji PKP Smroków, wartość inwestycji 97 490,96 zł

Parking „park&ride”  przy stacji PKP Niedźwiedź, wartość inwestycji 999 375,00 zł

Parking „park&ride” przy stacji PKP Słomniki, wartość inwestycji 1 242 779,86 zł

Parking „park&ride” przy PKP Słomniki Miasto, wartość inwestycji 465 586,01 zł

 Trzy parkingi PKP w systemie park&ride, stacje Niedźwiedź, Słomniki Miasto, Słomniki, oferują podróżującym pociągami:

•                    155 miejsc dla samochodów i motocykli

•                    90 miejsc dla rowerów

•                    9 miejsc dla osób niepełnosprawnych

•                    14 miejsc w systemie krótkiego postoju kiss&ride

•                    parkingi oświetla 21 energooszczędnych lamp solarnych z turbiną

Galeria zdjęć Chodniki

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w Wesołej i Miłocicach – etap II, wartość inwestycji 321 069,34 zł

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w Brończycach, wartość inwestycji 172 721,64 zł

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w Waganowicach, wartość inwestycji 175 721,63 zł

Inne inwestycje drogowe:

Wykonanie 6 nowych wiat przystankowych w miejscowościach: Orłów (2 wiaty), Prandocin (1 wiata), Wesoła (2 wiaty), Ratajów (1 wiata), wartość inwestycji 32 580 zł

Budowa w formie „zaprojektuj i wybuduj” ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem oraz kanalizacją deszczową przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach SPR; wartość inwestycji 1 707 240 zł

Ponadto:

Inwestycje drogowe w trakcie realizacji:

Budowa w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” ciągów pieszo-rowerowych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w wysokości 80 procent:

Inwestycje krajowe: rozpoczęcie w systemie  „Zaprojektuj i wybuduj” budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma – Szczepanowice

Najważniejsze inwestycje drogowe planowane na rok 2020

Przygotowano i złożono wnioski do Zarządu Powiatu w sprawie inicjatyw samorządowych na 2020 r:

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania:

Nowe oświetlenie

Dobudowa oświetlenia drogowego za łączną kwotę 44 230,97 zł:

Dobudowa lamp solarnych oświetlenia drogowego na terenie gminy Słomniki za łączną kwotę 44 999,55 zł:

 

Inne inwestycje

 Największą inwestycją poszerzającą strefę rekreacji i sportu w gminie Słomniki była budowa nowoczesnego skateparku, siłowni zewnętrznej z terenami spacerowymi.

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 75 %.

 

Budowa skateparku i strefy rekreacji na ul. 3 Maja w Słomnikach, wartość inwestycji 3 043 572,64 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze; wartość inwestycji 629 045,00 zł dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin – Remizy Małopolskie, wartość inwestycji 124389,10 zł

Remont dachu budynku komunalnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Słomnikach – stare przedszkole, wartość inwestycji 90 049,80 zł

Budowa wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Waganowicach, wartość inwestycji 38 130,01 zł

Prace konserwatorskie przy nagrobku z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego oraz  odnowa nagrobka z 1868 r. Mateusza Grzybczyka na cmentarzu parafialnym w Słomnikach, łączna wartość 14 459,08 zł, w tym dofinansowanie w ramach programu Małopolska Pamięta 7 187,85 zł

Montaż piłkochwytów  na boisku  sportowym w Wężerowie oraz zakup i montaż kontenera socjalnego dla sędziów, wartość inwestycji 12 286, 02 zł

Pozostałe:

Inwestycje w realizacji

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

W 2019 r. inwestycje wodno-kanalizacyjne wyniosły 2 mln 600 tys. zł

W 2020 r. ich realizacja wyniesie 3 mln 150 tys. zł 

 

Zakończone:

Budowa kanalizacji łączącej ul. Poniatowskiego z ul. św Jana Pawła II; wartość 274 996,27 zł

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej fi 300 dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko-Kacice-Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiłek, Januszowie, Kacice”; wartość 353 060 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszowicach, Prandocinie Wysiołku, ul. Mirka w Słomnikach, zrealizowano etap I – wykonano odcinek Prandocin Wysiołek; wartość etapu I 1 mln zł

Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice etap I; wartość etapu I 1 400 000 zł

W realizacji:

Budowa ujęcia wody w Wężerowie, wartość 350 000 zł

Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice etap II; wartość całej inwestycji 2 560 316 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Januszowicach, Prandocinie Wysiołku, ul. Mirka w Słomnikach etap II; wartość całej inwestycji ok. 2 500 000 zł.

Ogłoszono przetarg na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Ogłoszono przetarg modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach

Ochrona środowiska

Usunięto 100 ton azbestu za łączną kwotę 40 000 zł.

Dofinansowano wymianę 28 kotłów na łączną kwotę 318 000 zł: 14 pieców na gaz i 15 na ekogroszek

Od styczna 2020 r. do tej pory wymieniono 28 pieców na łączną kwotę 295 000 zł: 17 na ekogroszek i 11 na gaz.

Mieszkańcy od 2019 r. mogą uzyskać pomoc u ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach w wypełnianiu wniosków do programu programu Czyste Powietrze: na podstawie porozumienia podpisanego 12 lipca z WFOŚiGW w sprawie programu Czyste Powietrze.

Ekodoradca udziela informacji dotyczącej programu  Mój Prąd: dofinansowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10kW, 50% kosztów i nie więcej niż 5 000 zł

Odnawialne Źródła Energii

W ramach projektu 41 gmin pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii podpisano 126 umów z mieszkańcami, 90 wniosków znajduje się na liście rezerwowej

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania: zinwentaryzowano 70% wszystkich adresów w gminie.

Kontrola palenisk

Działania oświatowe

W 2019 r. łącznie na działania w dziedzinie oświaty wydano ok. 24 mln 400 tys. zł; m.in. w efekcie takich nakładów finansowych na oświatę nastąpiła dalsza poprawa stanu technicznego przedszkoli i szkół, a tym samym stanu ich bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie systematycznie poprawia się stan bazy dydaktyczno-materialnej przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Słomniki, co wpływa na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych, ułatwia przyswajanie wiedzy, rozwija zainteresowania, wzbogaca ofertę edukacyjną oraz wpływa na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

Pomoc społeczna

Program 500 plus: w 2019 r. z programu w naszej gminie skorzystało 1552 rodzin;  liczba dzieci, którym przyznano świadczenia wyniosła  2575; wypłacono świadczenia na kwotę ok. 12 000 000 zł.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”: skorzystało z niego 157 dzieci i 120 dorosłych w formie posiłków i bonów na zakup żywności. Łączna kwota to ok. 240 000 zł, z czego dotacja to ok. 165 000 zł

Świadczenia rodzinne: skorzystało ok. 800 rodzin, w których przyznano świadczenia 1285 osobom na łączna kwotę 3 150 000 zł.

Świadczenie Dobry Start: wypłacono 1700 świadczeń (jest to też liczba dzieci) w kwocie 300 zł, łącznie wypłacono 510 000,00 zł.

Realizowane projekty dofinansowane ze środków UE:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 25 dzieci i młodzieży.

Mam Cel – projekt aktywizacji społeczno-zawodowej klientów GOPS – projekt dla 35 osób, w roku 2019 – 3 osoby skutecznie się zaktywizowały poprzez podjęcie stałego zatrudnienia.

12 miesięcy ze zdrowiem psychicznym – realizowano spotkania edukacyjne dla różnych grup odbiorców (w tym dla młodzież z gminnych szkół), grupę wsparcia, poradnictwo specjalistyczne.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Policja otrzymała wsparcie finansowe na dodatkowe patrole na terenie gminy Słomniki, wysokość 15 000 zł,

oraz na działania w ramach Funduszu Wsparcia Policji, wysokość 17 500 zł

OSP: Remont pomieszczeń budynku remizy OSP Prandocin – Remizy Małopolskie, wartość inwestycji 124 389,10 zł

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP - wartość 97 600 zł

Badania lekarskiej strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych - wartość 22 600 zł

Strażacy doskonalili swoje umiejętności podczas:

Najważniejsze wydarzenia

Nagrody:

Lider Małopolski dla Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach przyznane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Lider konkursy „Innowacje w świecie samorządów” przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Politechnikę Krakowską

Odznaczenie dla Komendanta Gminnego OSP Adama Przecherki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Ministra Spraw Wewnętrznych

Wybrane wydarzenia 2019:

 

 

 

Odsłony: 2536