Drukuj
Podsumowanie roku

Podsumowanie najważniejszych inwestycji, projektów i wydarzeń 2018 roku.

Inwestycje w gminie Słomniki[*]

Nakłady na inwestycje co roku sukcesywnie rosną.

Nakłady na inwestycje co roku sukcesywnie rosną.

Z Budżetu Gminy Słomniki w 2018 r. zrealizowano inwestycji za łączną kwotę ok. 11,2 mln zł, co stanowi ok. 18,07% wydatków ogólnych, w tym ze środków zewnętrznych na kwotę ok. 4,5 mln zł.

Nadwyżka operacyjna w 2018 r. wyniosła ok. 7,4 mln. Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jej rokroczny wzrost świadczy o:

Nadwyżka operacyjna

Pozyskano środki z następujących instytucji:

Zrealizowane inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych to m.in.:

Budowa i wyposażenie Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Droga gminna przez Strefę Aktywności Gospodarczej w Wężerowie – ze środków Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Budowa boiska sportowego w Kacicach – ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolskie Boisk 2018

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni z montażem energooszczędnego kotła na pellet w OSP Miłocice – ze środków  Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolskie Remizy 2018

Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedź – ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2018

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Janikowice, Waganowice, Prandocin Wysiołek, Szczepanowice, Trątnowice, Zagaje Smrokowskie (obręb Smroków), Kacice, Brończyce – ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Inwestycje w realizacji oraz planowane, współfinansowane ze środków zewnętrznych:

Przebudowa parkingów przy stacjach PKP Słomniki Miasto, Słomniki w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020

Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu – ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020

Budowa ścieżek rowerowych (ul. Poniatowskiego, św. Jana Pawła II, ul. Kolejowa i Okrzei) w Słomnikach – ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Teren rekreacji i wypoczynku nad Szreniawą – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Modernizacja remizy OSP Prandocin – ze środków  Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolskie Remizy

Zakup samochodu lekkiego OSP Wężerów – ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach programu Bezpieczna Małopolska

W ostatnich latach pozyskano ze środków zewnętrznych ok. 30 mln zł na realizację 29 prorozwojowych zadań, które będą realizowane w kolejnych latach.

Poprawa stanu dróg w Gminie Słomniki

Wydatki na inwestycje drogowe

Na budowę i modernizacje dróg w 2018 r. przeznaczono ok. 6 mln 467 tys. zł. Wybudowano i zmodernizowano w sumie  20 dróg  gminnych i powiatowych, w tym 3 parkingi w miejscowościach Słomniki, Niedźwiedź i Prandocin.

Największą inwestycją drogową 2018 r. była budowa drogi przez Strefę Aktywności Gospodarczej w Wężerowie. Inwestycja polegała na budowie jezdni dwupasmowej, dwukierunkowej z jednostronnym chodnikiem. W ramach inwestycji przebudowano część drogi powiatowej nr 2162K – poszerzono jezdnię do 6 m, przebudowano przepust drogowy. Całość inwestycji wyniosła 3.013.175,13 zł, w tym 2.204.210,98 zł ze środków zewnętrznych.

Wykaz pozostałych zmodernizowanych dróg

– gminnych: Waganowice–starodroże, Kępa za mostem, Zaborze do sołtysa, Zagaje Smrokowskie za młynem, Trątnowice–centrum–boisko, Polanowice–Kolonia, Słomniki ul. Brykalskiego i boczna, Januszowice  474/16, Niedźwiedź 601770K, drogi rolnicze Smroków–Wężerów oraz  Prandocin Iły nr ewid. 497/2.

– powiatowych: budowa chodnika w Prandocinie przy drodze 1261K, Kacice–Januszowice 2142K, Kacice 2141K, Słomniki ul. Okrzei.

Wykonano 3 parkingi: budowa nowego parkingu przy nowym ośrodku zdrowia w Słomnikach, budowa parkingu wraz z chodnikiem z kostki brukowej przy kościele w Niedźwiedziu oraz budowa parkingu przy szkole w Prandocinie.

Zamontowano także nowe wiaty przystankowe w Zagajach Smrokowskich oraz w Wężerowie.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

Na inwestycje wodno-kanalizacyjne w 2018 r. wydano ok. 1 mln zł; do najważniejszych  zrealizowanych w omawianym roku należą: budowa wodociągu na ul. Poniatowskiego w Słomnikach oraz budowa wodociągu w Strefie Aktywności Gospodarczej w  Wężerowie.

Oddano do użytku Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych w Słomnikach

Oddano do użytku Specjalistyczne Centrum Usług Medycznych, które powstało w nowoczesnej przyjaznej dla środowiska i oszczędności energii technologii pasywnej; to czwarty tak nowoczesny budynek po pasywnej Hali Sportowej i Integracyjnym Centrum rozwoju Dziecka w Słomnikach oraz Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Waganowicach. Koszt inwestycji wyniósł  6103344,33 zł. Więcej o nowym ośrodku zdrowia – tutaj. https://slomniki.pl/index.php/wydarzenia/1740-nowy-osrodek-zdrowia-w-slomnikach-przyjmuje-pacjentow

Wykaz większych inwestycji zrealizowanych w 2018 r.

Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Zaborzu, wraz parkingiem i dojazdem.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni z montażem energooszczędnego kotła na pellet w OSP Miłocice.

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Janikowice, Waganowice, Prandocin Wysiołek, Szczepanowice, Trątnowice, Zagaje Smrokowskie (obręb Smroków), Kacice, Brończyce.

Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego do gry m.in. w tenisa, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną przy szkole w Kacicach.

Montaż trybun dla widowni na stadionie LKS Słomniczanka  

Montaż kontenera socjalnego na zaplecze oraz wiat dla zawodników rezerwowych i trybun dla widowni na boisko sportowe w Smrokowie; w ramach inwestycji wykonano także przyłącz wody.

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Muniakowice marki VOLVO FL  614.

Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedź.

Wydatki na działania oświatowe

W 2018 r. łącznie na działania  w dziedzinie oświaty wydano ok. 23 mln zł; m.in. w efekcie takich nakładów finansowych na oświatę nastąpiła dalsza poprawa stanu technicznego przedszkoli i szkół, a tym samym stanu ich bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie systematycznie poprawia się stan bazy dydaktyczno-materialnej przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Słomniki, co wpływa na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych, ułatwia przyswajanie wiedzy, rozwija zainteresowania, wzbogaca ofertę edukacyjną oraz wpływa na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

Pomoc społeczna

Na zadania z dziedziny pomocy społecznej w 2018 r. wydano łącznie ok. 16 mln zł.

Program 500 plus: w 2018 r. z programu w naszej gminie skorzystało 1125 rodzin;  liczba dzieci, którym przyznano świadczenia wyniosła  1630; wypłacono świadczenia na kwotę ok. 8 700 000 zł.

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla 277 osób

Na Program ten wydano ok. 212 tys. zł. Skorzystało z niego  277 osób, w tym dzieci w szkołach, osoby starsze i niepełnosprawne. Celem Programu jest dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Opieka Tele-Anioła w 2018 r. zostało objętych 67 osób z gminy Słomniki

Gmina Słomniki przystąpiła do programu Małopolski Tele-Anioł; osoby zainteresowane zaopatrzeniem osób starszych, samotnych w opaski umożliwiające kontakt z centrum teleopieki mogły z pomocą pracowników GOSP-u złożyć wnioski do Caritas oddział w Proszowicach. W 2018 r. z programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego i Caritas skorzystało 67 mieszkańców gminy Słomniki.

Działania na rzecz ochrony powietrza

W gminie Słomniki realizowane są programy wymiany źródeł ogrzewania: w 2018 r. ilość wymienionych pieców w ramach programu PONE realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  wyniosła 26; ilość podpisanych umów z mieszkańcami na wymianę pieca wyniosła 60; ilość umów na montaż odnawialnych  źródeł energii wyniosła 135.

W ramach projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” siedem przedszkoli  w gminie Słomniki otrzymało od Marszałka Województwa Małopolskiego oczyszczacze powietrza.

Ekodoradca Gminy Słomniki przeprowadziła szereg zajęć dla uczniów i przedszkolaków wraz z konkursem „Listy do sąsiada”, w którym dzieci apelowały o przestrzegania zasad palenia w piecach.

Ekodoradca wykonała także termowizję domów  kamerą termowizyjną w celu wykrycia nieszczelności i ubytku ciepła.

We wrześniu mieszkańcy uczestniczyli w konferencji  na temat nowego programu rządowego „Czyste powietrze”, na której mogli się dowiedzieć szczegółów programu przedstawionych przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Słomnikach

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach powstał punkt potwierdzający profil zaufany, umożliwiający załatwianie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Punkt potwierdzający profil zaufany powstał w ramach projektu: „Rozwój nowoczesnej e-administracji w Gminie Słomniki - poprawa jakości działania i obsługi mieszkańców” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

 

Utworzenie Portalu Interesanta portal.slomniki.pl – wygodne i bezpieczne narzędzie do kontrolowania swoich płatności na rzecz Gminy, do bieżącego regulowania opłat, pobierania druków oraz informacji. Więcej o nim – tutaj.

Działo się w 2018 r.

W pierwszych dniach stycznia w Słomnikach podpisano umowę na budowę II odcinka drogi S7 węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma z udziałem m.in. ministrów Andrzeja Adamczyka i Jerzego Kwiecińskiego; jest to kluczowa inwestycja drogowa dla naszego regionu.

Na początku 2018 r. obchodziliśmy 100-lecie pracy Sióstr Sercanek, które z wielkim zaangażowaniem posługują w parafii pw. Bożego Ciała w Słomnikach.

Pożegnaliśmy pana Włodzimierza Masłowskiego sołtysa wsi Zaborze. Jego miejsce decyzja mieszkańców wsi Zaborze zajęła pani Renata Stanek.

Odbył się Małopolski Kiermasz Wielkanocny w Słomnikach, na którym można było m.in. kupić i spróbować wspaniałych potraw z naszego regionu. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolska Spółdzielnia Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki. Patronat honorowy objął Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.

W kwietniu właściciele gruntów przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach wybrali Radę Scalenia i Podziału Gruntów, której zadaniem jest współpraca z Gminą Słomniki w procedurze scalenia. Trwa I etap scalenia ok. 10 ha gruntów w Słomnikach, wykonywany przez firmę Vertical Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. 44-240 Żory ul. Stodolna 32.

Kolejna edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji w Słomnikach, która odbyła się w czerwcu zgromadziła wielu wystawców ekologicznych źródeł ogrzewania i mieszkańców zainteresowanych tym tematem; dzięki obecności Kina Rowerowego dzieci poznawały tajniki energooszczędności. Akcja ta została wyróżniona w plebiscycie Edukacyjna Gmina Małopolski 2018, zdobywając specjalne wyróżnienie.

Ponadto:

Obchodziliśmy jubileusz 40-lecia zespołu ludowego Pawie Oczko ze Szczepanowic.

Drużyny rywalizowały  w XII Turnieju Rad Sołeckich, tym razem w Waganowicach.

OSP Miłocice świętowały 85-lecie, zaś OSP Smroków 70-lecie służby dla lokalnej społeczności

Odbył się 53. Marsz Szlakiem I Kadrowej

Podczas Dożynek Gminnych w Prandocinie Krzyże Zasługi Województwa Małopolskiego za szczególną aktywność na rzecz lokalnej społeczności otrzymali radna pani Ewa Warda-Kaszuba, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach oraz proboszcz parafii Prandocin ksiądz Marian Głowacki. 

Obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Gmina Słomniki zdobyła Specjalne Wyróżnienie w plebiscycie Edukacyjna Gmina Małopolski 2018 za najciekawsze projekty promujące edukację przez całe życie, nagrodzono: Rowerowe kino bez prądu w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Projekt Maluch w Centrum – oba przedsięwzięcia realizowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach.

Burmistrz Paweł Knafel decyzją Małopolskiego Związku Piłki Nożnej otrzymał  tytuł Mecenasa Futbolu Małopolskiego za pełne pasji zaangażowanie na rzecz rozwoju tej dyscypliny sportu w naszej gminie.

Galeria zdjęćWśród wydarzeń kulturalnych obchodziliśmy m.in.:

W marcu odbył się koncert na Dzień Kobiet, przygotowany przez zespół wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach.

Także w marcu miał miejsce koncert Lamenty duszy i gitary Patryka Filipowicza gitarzysty, autora trzech albumów solowych wraz z wernisażem wystawy Kulturowe ślady – kapliczki. Dzięki współpracy Centrum Kultury ze Stowarzyszeniem Ceramika bez granic zobaczyliśmy fotografie małopolskich kapliczek oraz prace malarskie i rzeźbiarskie inspirowane tą tradycją kulturową.

W lipcu odbył się  coroczny Piknik rodzinny Święto Czekolady, tym razem w Słomnikach.

Współorganizowaliśmy XI Małopolskie Święto Czosnku, tym razem w Radziemicach.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach Małopolskie odbyły się m.in.: Dni Książki w trakcie których odwiedzający bibliotekę brali udział w quizie „Lektury mojego dzieciństwa”, Noc Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta”, narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Sport

Drużyna kobieca Wanda Słomniczanka Słomniki utrzymała swoją 4 pozycję w ekstraklasie futsalu kobiet, 4 zawodniczki z tej drużyny zostały powołane do kadry narodowej.

LKS Słomniczanka Słomniki obchodziła jubileusz 95-lecia i awansowała do IV ligi piłkarskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące podsumowania roku 2018 i kadencji 2014–2018 w Informacji Burmistrza Gminy Słomniki – tutaj.

 

[*]Są to dane szacunkowe.

Odsłony: 3676