A A A
XV sesja

Podczas XV Sesji Rady Miejskiej w Słomnikach radni przyjęli Uchwałę Budżetową na 2020 rok; budżet 2020 jest mocno prorozwojowy oraz proinwestycyjny.

Na początku sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel podsumował rok 2019, wymieniając najważniejsze przedsięwzięcia tego okresu. Wśród najważniejszych zakończonych inwestycji są m.in.: budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze; budowa terenów rekreacji nad rzeką Szreniawą w Słomnikach; remont pomieszczeń budynku remizy OSP Prandocin; remont dachu budynku komunalnego przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Słomnikach – stare przedszkole; budowa kanalizacji łączącej ul. Poniatowskiego z ul. św. Jana Pawła II; przebudowa istniejącej sieci wodociągowej fi 300 w Januszowicach; budowa wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Waganowicach; prace konserwatorskie przy nagrobku z 1894 r. por. Gustawa Kobylskiego oraz  odnowa nagrobka z 1868 r. Mateusza Grzybczyka na cmentarzu parafialnym w Słomnikach; montaż piłkochwytów  na boisku  sportowym w Wężerowie oraz zakup i montaż kontenera socjalnego dla sędziów; wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów na parterze budynku socjalnego przy ulicy T. Kościuszki 53 dla osób niepełnosprawnych; montaż  piłkochwytów  na boisku trawiastym LKS Słomniczanka; remont kuchni oraz posadzki dużej sali w budynku świetlicy w Janikowicach. Jednocześnie wiele inwestycji jest w realizacji, m.in.: budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Kolejowej w Słomnikach; budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Świerczewskiego do ul. Poniatowskiego wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Słomniki; budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ulicą Okrzei a ulicą Kolejową w Słomnikach; przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Januszowice, Prandocin Wysiołek, ul. Mirka Słomniki; budowa Szkoły w Niedźwiedziu; modernizacja budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu. Burmistrz wymienił także inwestycje strategiczne o szerokim zasięgu realizowane na terenie gminy Słomniki: rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma  – Szczepanowice; budowa gazociągu tranzytowego Podgórska Wola – Tworzeń; rozwój strefy gospodarczej Wężerów – wodociąg, gazociąg, zasilanie w energię elektryczną, ujęcie wody; rozwój gazyfikacji Gminy Słomniki przez Polską Spółkę Gazownictwa – wnioski indywidualne. Cała informacja Burmistrza – tutaj.  

Budżet na 2020 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny

Wśród przyjętych uchwał najważniejszą była Uchwała Budżetowa. Otrzymała ona pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Budżet na 2020 r. jest mocno prorozwojowy i proinwestycyjny, bowiem aż 31 mln przeznaczonych zostanie na inwestycje – to więcej niż w roku obiegłym, stanowi to ok. 31 proc. wydatków ogółem. 

Dochody ogółem: 83362440 zł, w tym dochody bieżące 66774180 zł, dochody majątkowe 16588260 zł. Wydatki ogółem 97862440 zł, w tym wydatki bieżące 66198426 zł, wydatki majątkowe 31667014 zł. Ważnym elementem nowego budżetu są planowane środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje, w roku 2020 jest to 12548,260 zł.

Inne podjęte uchwały to m.in.: w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słomniki - Miasto Słomniki; w sprawie przystąpienia Gminy Słomniki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”; sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2020-2035; w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mieszkaniowej w Słomnikach. Wszystkie uchwały dostępne – tutaj.