A A A
XIII sesja

Podczas XIII sesji zwyczajnej Burmistrz Paweł Knafel odniósł się w szczegółowy sposób do zagadnienia wzrostu cen śmieci, a Rada Miejska w Słomnikach podjęła szereg uchwał, m.in. dotyczącą budowy szkoły w Niedźwiedziu.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia Informacji Burmistrza pomiędzy Sesjami  Rady Miejskiej 1.11.2019–28.11.2019. Już tradycyjnie na początku pan Burmistrz wymienił uroczystości i spotkania, w których brał udział; m.in. gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, akademia w przedszkolu w Słomnikach, uroczystości przygotowane przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych KOBRA z Ratajowa. Burmistrz wziął udział w konferencji w Starostwie Powiatowym w Krakowie na temat nowych technologii w budowie dróg z użyciem betonu; w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego; lista wszystkich spotkań – tutaj. Podsumował wykonane w ostatnim czasie inwestycje: remont drogi gminnej nr 601776K w km 0+003-1+481 w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w Brończycach, montaż 6 wiat przystankowych w Orłowie, Wesołej, Prandocinie i Ratajowie. W trakcie realizacji:  remont drogi gminnej nr 601822K ul. Wolności, budowa drogi manewrowej przy ul. Słonecznej (za garażami) w Słomnikach, remont ul. K. Wielkiego w Słomnikach. Inwestycje powiatowe: remont drogi powiatowej nr 2142K w Januszowicach w ramach IS, przebudowa drogi powiatowej 2141K w Januszowice w ramach SPR. Śród inwestycji wojewódzkich: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 w m. Miłocice i Wesoła – etap II; budowa chodnika w m. Waganowice przy drodze wojewódzkiej nr 775 w ramach Budżetu Obywatelskiego. Cała Informacja Burmistrza – tutaj.

Burmistrz Knafel przedstawił analizę napełnienia autobusów MPK linii 222 wykonana przez MPK Kraków w okresie 10.9–2.10. Na tej trasie jeżdżą autobusy o liczbie miejsc siedzących i stojących 106 i 102. Okazuje się, że na odcinku w granicach gminy Słomniki w największym natężeniu liczba pasażerów wynosiła maksymalnie około 70–75 osób. Według MPK S.A. w Krakowie nie ma tu więc przesłanek ekonomicznych pozwalających zwiększyć liczbę kursów na tej trasie. Trwają rozmowy nad wprowadzeniem korekt w rozkładzie jazdy według uwag zgłaszanych przez pasażerów.

Kolejną bardzo ważną kwestią poruszaną na sesji była sprawa cen śmieci. Burmistrz Knafel przedstawił analizę stałych odpadów komunalnych, która pokazuje jedną z ważnych przyczyn wzrostu cen śmieci w naszej gminie; chodzi o duży wzrost ilości produkowanych odpadów na jednego mieszkańca przy jednoczesnym deklarowaniu mniejszej liczby domowników w gospodarstwach. I tak w styczniu 2019 r. było to 13 kg na osobę, podczas gdy w listopadzie br.  już – 25 kg. Problemem w naszej gminie jest także „znikająca” liczba domowników – na podstawie złożonych korekt do deklaracji śmieciowych w ostatnim czasie z systemu zniknęło ok. 1000 osób! Problemem jest także dołączanie odpadów z działalności gospodarczej do śmieci komunalnych przez niektórych przedsiębiorców. Burmistrz podkreślił, że problem gospodarki śmieciowej, z którym mierzą się wszystkie gminy w Polsce można rozwiązać tylko we współpracy z mieszkańcami, dlatego zachęcał wszystkich do zaangażowania się w działania na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Analiza odpadów komunalnych dostępna – tutaj.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  Nr XIV/19 z dnia 14 listopada 2019 r. przyjętej podczas sesji nadzwyczajnej 9 grudnia br. nowa stawka wyniesie 25,00 zł miesięcznie od osoby – jeżeli odpady są segregowane oraz  50,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku nie segregowania śmieci. „§ 3. 1 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 2. Ustala się zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł (słownie: jeden złotych 00/100) miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość”. Więcej o przyczynach wzrostu cen śmieci – tutaj.

Uchwały przyjęte podczas XIII Sesji Rady Miejskiej w Słomnikach to m.in.: zmiana uchwały nr XI/102/15 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; w sprawie zabezpieczenia finansowego  w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie na budowę szkoły w Niedźwiedziu. Wszystkie uchwały – tutaj.