A A A
XII Sesja

Podczas tej sesji jednym z głównych tematów był szeroko pojęty problem gospodarki śmieciowej, z którym mierzą się wszystkie gminy w Polsce,  w tym Gmina Słomniki.

Sesja rozpoczęła się  od Informacji Burmistrza pomiędzy Sesjami z okresu 27.09.2019 – 31.10.2019. Wśród spotkań, uroczystości m.in.: udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słomnikach w Centrum Kultury w Słomnikach, w spektaklu teatralnym „Starość jest piękna” w wykonaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku; udział w uroczystościach patriotycznych „Wrzesień 1939” w Słomnikach w ZSO w Słomnikach, w ślubowaniu I klasy w szkole podstawowej w Słomnikach, w XX Małopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych na Hali Sportowe w Słomnikach. Wśród trwających inwestycji Burmistrz wymienił remont drogi gminnej w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin, remont drogi gminnej ul. Wolności w Słomnikach, budowę drogi manewrowej wewnętrznej przy ul. Słonecznej w Słomnikach, remont drogi gminnej ul. Kazimierza Wielkiego w  Słomnikach. Drogi powiatowe w trakcie realizacji: remont drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice w ramach IS, przebudowa drogi powiatowej 2141K w m. Januszowice w ramach SPR. Drogi wojewódzkie w trakcie realizacji: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 773 w m. Miłocice i Wesoła, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce, budowa chodnika w m. Waganowice przy drodze wojewódzkiej nr 775. Rozstrzygnięto ważny przetarg na budowę nowej szkoły w Niedźwiedziu. Wykonawcą jest Firma KARTEL S.A. z Jędrzejowa. Wartość zadania wynosi 19 939 881,46 zł, termin realizacji – 30.06.2022 r.  Trwają starania o dofinansowanie tej inwestycji. Złożono także wniosek o udzielenie pożyczki z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa Szkoły w Niedźwiedziu”. Wnioskowana kwota pożyczki 15 000 000, 00 zł,  założone stałe oprocentowanie pożyczki  0,75%.

Burmistrz Knafel wiele uwagi poświęcił problemowi śmieciowemu. W wyniku znacznego wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w całej Polsce od 1 lipca zmianie uległy ceny za wywóz i utylizacje odpadów; w Gminie Słomniki są to 18 zł (segregacja)/36 zł (bez segregacji). Podwyżka dotyka wszystkich gmin w całej Polsce, a zmiany stawek są sukcesywnie wprowadzane przez Gminy z chwilą podpisywania nowych umów z odbiorcami. Problemem w naszej gminie jest także „znikająca” liczba domowników w gospodarstwach domowych; i tak na podstawie złożonych korekt do deklaracji śmieciowych w ostatnim czasie z systemu zniknęło ok. 1000 osób. Do tego dochodzi problem znacznie wzrastających ilości śmieci na osobę: w lipcu 2019 r. było to ok. 15 kg na miesiąc, we wrześniu – ok. 25 kg. Przy zmniejszeniu ilości osób wytwarzających odpady w gospodarstwach domowych to zaskakujący wzrost, który w konsekwencji może wymusić kolejne korekty cenowe. Burmistrz podkreślił, że problem gospodarki śmieciowej, z którym mierzą się wszystkie gminy w Polsce można rozwiązać tylko we współpracy z mieszkańcami, dlatego zachęcał wszystkich do zaangażowania się w działania na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Cała informacja Burmistrza – tutaj.

Radni Rady Miejskiej w Słomnikach przyjęli program współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.; podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019; w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021; uchwałę w zakresie świadczeń z pomocy społecznej realizowanych przez GOPS w Słomnikach. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach;w  sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Słomniki. Szczegółowy wykaz wszystkich uchwał – tutaj.