A A A
Zamulona droga

Uwaga rolnicy: zostawiając między polem uprawnym a jezdnią pasa porośniętego trawą, zapobiegamy w znacznej części zamulaniu dróg wodami deszczowymi.

Problem zamulania dróg jest obciążeniem dla korzystających z dróg kierowców, ale też kosztowym dla budżetu Gminy. A do ograniczenia tego problemu wystarczy niewiele: właściciele pól uprawnych, którzy według przepisów ustawy o drogach publicznych odpowiadają za zagospodarowanie wód opadowych na swoich polach mają obowiązek pozostawienia przy drodze pasa trawy, który zapobiegnie choć w części zamulaniu dróg. Artykuł 39.1,mówi wyraźnie: „Zabrania się (…) odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi”.

Apelujemy więc do właścicieli pól uprawnych o przestrzeganie prawa i pozostawienie między swoją działką a jezdnią pasa porośniętego trawą. Dzięki temu prostemu zabiegowi choć w części uda się zatrzymać część spływające błota na drogi.

Nie wolno podejmować prac polowych w pasie zajętym pod drogi publiczne!

Galeria zdjęćArtykuł 39.1. mówi dalej: „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:

  • niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;
  • zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego,
  • usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewień przydrożnych”

Apelujemy więc o przestrzeganie granicy oddzielającej własne pole od działki należącej do zarządcy dróg.  Zdarzały się bowiem przypadki, gdzie zaorywano nawet pobocza drogi, wchodząc na jezdnię.

Nie wolno zmieniać stanu wody na gruncie

W sytuacjach ekstremalnych takich jak powódź, przepis Art. 234 ustawy o prawie wodnym mówi wyraźnie: „Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

  • zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  • odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie”.

 

Przestrzegajmy obowiązującego prawa, pozwoli to ograniczyć zamulanie, niszczenie dróg, z których wszyscy korzystamy oraz wjazdów na posesje właścicieli, często naszych sąsiadów, którzy mają w pobliżu swoje domy. Kierujmy się dobrem wspólnym!

W załącznikach Ustawa o drogach publicznych oraz o prawie wodnym.

Załączniki:
Pobierz plik (Ustawa Prawo wodne.pdf)Ustawa Prawo wodne.pdf[ ]2256 kB2019-10-14 15:20
Pobierz plik (Ustawa o drogach publicznych.pdf)Ustawa o drogach publicznych.pdf[ ]1007 kB2019-10-14 15:20