A A A
GOPS przypomina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach przypomina:

Osoby, które mają przyznane świadczenie 500 plus na okres zasiłkowy 2019/2021, wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 mogą składać NIE WCZEŚNIEJ NIŻ od lutego 2021 drogą elektroniczną oraz od kwietnia 2021 w formie zarówno elektronicznej jak i papierowej.

WNIOSKI ZŁOŻONE PRZED TYM TERMINEM NIE BEDĄ ROZPATRYWANE !

Świadczenie jest przyznane i będzie wypłacane do końca maja 2021.

Oświadczenie

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub gdy rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów wzajemnej zgodności lub gdy rolnik nie mógł złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Rolnik powinien złożyć pisemne Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które powinno zawierać:

  1. Numer identyfikacyjny gospodarstwa,
  2. Imię i nazwisko rolnika,
  3. Adres zamieszkania,
  4. Numery działek ewidencyjnych zadeklarowanych we wniosku o płatności na których wystąpiły szkody wraz z podaniem rodzaju uprawy.

Do wyżej wymienionego oświadczenia rolnika należy dołączyć pisemne oświadczenia dwóch świadków (druk w załączniku).

 Jeżeli rolnik do dnia wydania decyzji dostarczył dowody potwierdzające działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności i zostały one uznane przez Kierownika BP za stanowiące podstawę do uznania wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, rolnik zachowuje prawo do uzyskania płatności do gruntów rolnych lub zwierząt, których dotyczyło działanie siły wyższej lub nadzwyczajne okoliczności, pod warunkiem, że grunty te lub zwierzęta spełniały warunki kwalifikowalności w dniu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku, gdy grunt/zwierzę nie spełniało warunków kwalifikowalności w dniu złożenia wniosku o płatność, nie kwalifikuje się do przyznania pomocy z tytułu wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

 Link do szczegółowych informacji na ten temat: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020/platnosci-bezposrednie-w-roku-2020-informacje/sila-wyzsza.html

 Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie przy ul. Promienistych 1 lub przesłać pocztą na adres Biuro Powiatowe ARiMR w Krakowie, ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków

Załączniki:
Pobierz plik (Oświadczenie - wystąpienie szkody w uprawach_2020-1.pdf)Oświadczenie - wystąpienie szkody w uprawach_2020-1.pdf[ ]249 kB2020-06-23 12:07
Wojewoda Małopolski

Wojewoda Małopolski zawiadamia o korekcie tabel zawierających wykaz działek zajętych pod inwestycję: pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzyszącą niezbędną do funk­cjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infra­strukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało­polskiego.

Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, w dniu  22 czerwca 2020r.  o godz. 15.30.  Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Herb Gminy

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 16.00  odbędzie się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Ze względu na obostrzenia związane z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na żywo za pomocą kanału serwisu YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkbsKQjb_V5a6yPOiMqwqkg/live tak, jak to odbywało się dotychczas. Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/