A A A
Wymagane dokumenty 1. Wniosek
2. Tytuł prawny do nieruchomości 
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty : 0,00 zł 
Przewidywany termin załatwienia sprawy wywóz odpadów 2 razy w roku w miarę posiadanych przez gminę środków finansowych. 
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Inwestycji i Rozwoju
Tomasz Gąciarz
Nr pokoju: 37
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 137
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.), powołana w celu wyeliminowania produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi azbest.  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustaw – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r., Nr 8, poz. 31)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)), określa obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, warunki przygotowania do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania, wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest również przyjęty przez Radę Ministrów w dniu14 maja 2002r.„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, zwany „Programem”. Określa on konieczność wyeliminowania azbestu z użytkowania oraz podaje przybliżoną ilość wyrobów zawierających azbest wskazujący na potrzebę oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.  
Uwagi

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie usprawnić wywóz odpadów. 

Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-usuwania-i-utylizacji-odpadow-zawierajacych-azbest

Oznaczenie karty  

Aktualizacja 6 marca 2018

Logo RPO

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_ekodach.pdf)Wniosek o dotacje w ramach programu Ekodach[ ]44 kB2014-12-24 09:03