A A A

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

24.04–28.05.2020

Stan zagrożenia epidemiologicznego i stan epidemii:

- odwołane Małopolskie Święto Czosnku

- odmrażanie działalności klubów sportowych

- uruchomienie obiektów sportowych i rekreacyjnych: hala, orliki, skatepark,

- dezynfekcja przestrzeni publicznej, m.in. przystanków autobusowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

- wyposażenie służb ratowniczych w niezbędny sprzęt ochrony osobistej

- informacje dot. epidemii i komunikaty Powiatu Krakowskiego na bieżąco przekazywane mieszkańcom poprzez stronę internetową Urzędu /na dzień 28 maja na terenie gminy chorych:  8 z tego 7 ozdrowiało, w kwarantannie domowej:23/

- telekonferencje ze Starostą Krakowskim na temat epidemii w powiecie co dwa tygodnie

Funkcjonowanie instytucji:

- Urząd Miejski w Słomnikach, GOPS, COE /praca w reżimie sanitarnym/

- szkoły: zajęcia zdalne, dla dzieci klas I-III zajęcia opiekuńcze

- przedszkola: zajęcia uruchomione dla zainteresowanych

- ZGKiM: pełna obsługa mieszkańców, ograniczenie przyjmowania stron

- SP ZOZ: konsultacje telefoniczne, ograniczony dostęp pacjentów

- MGCK: zajęcia zdalne, oczekiwanie na rekomendacje MKiDN w sprawie uruchomienia działalności

- Miejska Biblioteka Publiczna: uruchomienie działalności

Rządowy Program „Czyste Powietrze”

 1. W maju 2020 r. mieszkańcy złożyli 15 wniosków do programu Czyste Powietrze /bardzo mało/
 1. Od 15 maja weszła w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze wraz z nowym formularzem wniosku /pełne informacje na stronie internetowej Urzędu/

Odnawialne Źródła Energii:

Podpisane umowy w ramach partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego:

Instalacje solarne

Wykonawca: Flexipower Group sp. z o.o., adres: Kudrowice 12, 95-200 Kudrowice

Łączna ilość instalacji do wykonania: 42 kpl.

Łączna kwota brutto przedsięwzięcia: 423 663,84 zł

Przewidywany termin realizacji: druga połowa października 2020–31 grudnia 2020r.

Instalacje fotowoltaiczne

Wykonawca: SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

Łączna ilość instalacji do wykonania: 71 kpl.

Łączna kwota brutto przedsięwzięcia: 1 270 569,24 zł

Przewidywany termin realizacji:  29.05.2020 r.–30.09.2020 r.

Instalacje pompy ciepła

Wykonawca: SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

Łączna ilość instalacji do wykonania: 8 kpl.

Łączna kwota brutto przedsięwzięcia: 203 022,72 zł

Przewidywany termin realizacji:  1.10.2020 r.–23.12.2020 r.

Instalacje kotły na biomasę

Wykonawca: SANITO Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

Łączna ilość instalacji do wykonania: 5 kpl.

Łączna kwota brutto przedsięwzięcia: 72 392,40 zł

Przewidywany termin realizacji:  1.11.2020 r.–23.12.2020 r.

Instalacje OZE do wykorzystania /wolne/:

- solary : 2 instalacje wolne po trzy kolektory z 300 l. wymiennikiem

- pompy ciepła do c.w.u.: 2 instalacje wolne o mocy 1,7kW

- pompy ciepła do c.w.u. i c.o. 1 instalacja wolna o mocy 13,1kW

Zainteresowanych mieszkańców prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Słomnikach

Drogi gminne:

 1. Został ogłoszony przetarg na remont dróg rolniczych:

- Trątnowice nr ewid. działki 311

- Januszowice nr ewid. działki 290

- Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4

- Muniakowice nr ewid. działki 509

- Prandocin nr ewid. działki 151

- Wężerów nr ewid. działki 731/3

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego WM na ww. zadania

 1. Trwają prace nad sprawdzaniem dokumentacji przetargowej na zadania:

„Remont drogi gminnej nr 601802K w km 0+000 - 1+250 w miejscowości Kępa i Czechy, gmina Słomniki”

„Remont drogi gminnej nr 601777K w km 0+000 - 0+950 w miejscowości Polanowice, gmina Słomniki”

Zostało złożone 16 ofert

Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

 1. Wykonano dobudowę lamp solarnych oświetlenia drogowego w następujących miejscowościach:

-2 lampy przy E-7 (stadion LKS Słomniczanka)
-1 lampa Polanowice (skręt na Goszczę)
-1 lampa Słomniki skrzyżowanie ul. Proszowskiej z Krasińskiego
-1 lampa Niedźwiedź dojazd do stacji  droga powiatowa
-1 lampa Prandocin Wysiołek  droga k/GPZ

 Zlecono opracowanie dwóch projektów dobudowy lamp
-Prandocin Wysiołęk k/Pani Szewczyk
-Prandocin Iły  (od E-7 do Amplusa)

 1. Zakończono remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2020 r.

 Drogi powiatowe:

 1. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej od skrzyżowania z E7 do Składu Niedźwiedź

Wykonawca; ZNAK Gdańsk sp. Z o.o. ul. Potęgowska 12/48 80 – 174 Gdańsk

Wartość zadania: 463 000 zł

Termin realizacji: 12 miesięcy

 1. W trakcie rozstrzygania przetarg na remont odcinka drogi Prandocin – Prandocin Wysiołek 1050mb /IS/
 2. Ogłoszony został przetarg na realizację modernizacji pozostałej części drogi powiatowej od E7 do Kocmyrzowskiej /centrum Zaborza oraz odcinek od JW do Kocmyrzowskiej/ w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu – III Etap – roboty murowe, żelbetowe, konstrukcja dachu

Przyznano dofinansowanie w wysokości 500 000 zł na budowę szkoły w Niedźwiedziu ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

 1. Trwają roboty związane z budową kąpieliska w Januszowicach – roboty ziemne, umocnienie brzegów wyspy, roboty fundamentowe budynku toalet, instalacje i sieci zewnętrzne
 2. Pozostałe inwestycje w trakcie realizacji:

- PSZOK,

- oczyszczalnia ścieków,

- baza Kacice,

- kanalizacja ul. Mirka – Prandocin Wysiołek,

- świetlica Ratajów,

- promenada ul. Okrzei – ul. Kolejowa,

- ścieżka rowerowa ul. Kolejowa,

- teren pod garaże ul. Słoneczna

 1. Pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na

     zakup komputerów dla uczniów:

- pierwsza umowa na 70 000 zł,

           - druga umowa na 65 000 zł.

 1. Wnioski na konserwację kapliczek w Janikowicach i Słomnikach – decyzja Zarządu Województwa Małopolskiego w lipcu 2020r.
 2. Opracowano dokumentację i dokonano zgłoszenia rozbiórki szalet miejskich na Rynku w Słomnikach
 3. W opracowaniu zgłoszenie rozbiórki budynku po dawnej zlewni mleka w miejscowości Prandocin Iły
 4. Informacja dla KGW – możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe z ARiMR

 Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- remont pomieszczeń kuchni  świetlica Szczepanowice
- montaż znaków drogowych
- koszenie trawy przy Urzędzie
- naprawa armatury w budynku socjalnym
- czyszczenie rynien stara szkoła Słomniki
- latanie dziur w drogach gminnych asfaltem
- wycinka krzaków na działce przy starej  mleczarni w m. Prandocin Iły
- prace porządkowe na terenach komunalnych

- bieżące naprawy na placach zabaw
- budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy Szczepanowice

- naprawa chodnika na ul. Batorego

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel