A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w 2019 r.

 Zadania Inwestycyjne zakończone:

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze. PROW
 2. Budowa terenów rekreacji nad rzeką Szreniawą w Słomnikach. SPR
 3. Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Prandocin – Remizy Małopolskie
 4. Remont dachu budynku komunalnego przy ulicy Tadeusza Kościuszki 29 w Słomnikach – stare przedszkole
 5. Budowa kanalizacji łączącej ul. Poniatowskiego z ul. Św Jana Pawła II
 6. Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej fi 300 w Januszowicach
 7. Budowa wiaty przy budynku wielofunkcyjnym w Waganowicach
 8. Prace konserwatorskie przy nagrobku z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego oraz odnowa nagrobka z 1868r. Mateusza Grzybczyka na cmentarzu parafialnym w Słomnikach
 9. Montaż piłkochwytów na boisku  sportowym w Wężerowie oraz zakup i montaż kontenera socjalnego dla sędziów
 10. Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz przystosowanie sanitariatów na parterze budynku socjalnego przy ulicy T. Kościuszki 53 dla osób niepełnosprawnych
 11. Montaż piłkochwytów  na boisku trawiastym LKS Słomniczanka
 12. Remont kuchni oraz posadzki dużej sali w budynku świetlicy w Janikowicach.

Zadania Inwestycyjne w trakcie realizacji:

 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Kolejowej w Słomnikach
 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od os. Świerczewskiego do ul. Poniatowskiego wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Słomniki
 3. Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ulicą Okrzei a ulicą Kolejową w Słomnikach
 4. Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Januszowice, Prandocin Wysiołek, ul. Mirka Słomniki.
 6. Budowa Szkoły w Niedźwiedziu
 7. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu.

Inwestycje strategiczne realizowane na terenie Gminy Słomniki:

 1. Rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma - Szczepanowice
 2. Budowa gazociągu tranzytowego Podgórska Wola - Tworzeń
 3. Rozwój strefy gospodarczej Wężerów – wodociąg, gazociąg, zasilanie w energię elektryczną, ujęcie wody
 4. Rozwój gazyfikacji Gminy Słomniki przez Polską Spółkę Gazownictwa – wnioski indywidualne

Przetargi ogłoszone:

 1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
 2. Budowa kąpieliska w Januszowicach
 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach

 Inwestycje drogowe

 Droga krajowa E7:

Przebudowa skrzyżowania na Wesołej – zmiana lokalizacji zatoczek autobusowych, przejścia dla pieszych, chodniki, nawierzchnia

 Drogi wojewódzkie:

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Wesoła i Miłocice – etap II
 2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce
 3. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Waganowice.

 Drogi powiatowe:

W ramach Inicjatyw Samorządowych:

 1. Remont drogi powiatowej nr 2139K w m. Zagaje Smrokowskie
 2. Remont drogi powiatowej nr 2141K w m. Kacice
 3. Remont drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice

 W ramach programu subregionalnego w realizacji jest przebudowa drogi powiatowej 2141K w m. Januszowice.

 W ramach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wykonano:

 1. Wycinkę drzew w ciągu drogi powiatowej nr 1261K Prandocin – Muniakowice - Janikowice
 2. Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych:

            - 1261K Prandocin – Muniakowice – Janikowice

            - 1260K Prandocin („Borek”)

            - 2162K Wężerów – Prandocin Iły

 1. Zamontowanie barier chodnikowych na długości ok. 50m w ciągu nowo wykonanego chodnika przy drodze powiatowej nr 1261K w m. Prandocin od strony skrzyżowania z drogą krajową nr 7.

Przygotowano i złożono wnioski do Zarządu Powiatu w sprawie inicjatyw samorządowych na 2020 r:

- remont nawierzchni drogi Prandocin Wysiołek – Prandocin

- remont ul. Poniatowskiego od E7 do ul Batorego

- budowa chodnika w Waganowicach

- przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Smrokowie

- przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Wężerowie

 Drogi gminne

 1. Wykonane parkingi
 • Parking przy szkole w m. Waganowice
 • Parking przy szkole w m. Prandocin
 • Parking przy drodze kocmyrzowskiej w m. Ratajów
 • Parking przy stadionie w Polanowicach
 • Parking przy DK nr 7 w m. Prandocin
 • Parking przy PKP Smroków
 • Parking przy stacji PKP Niedźwiedź SPR
 • Parking przy stacji PKP Słomniki SPR
 • Parking przy PKP Słomniki Miasto SPR
 1. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Poniatowskiego w Słomnikach SPR
 2. Remont drogi rolniczej w m. Prandocin Iły (Sosnówka – Prandocin Iły) FOGR

Zadania drogowe wykonane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

 1. Remont drogi gminnej nr 601776K w km 0+003-1+481 w miejscowości Prandocin Iły i Prandocin
 2. Remont drogi gminnej nr 601822K ul. Wolności w km 0+010-0+215 w miejscowości Słomniki

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej  na zadania:

 1. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach
 2. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach
 3. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 4. Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach
 5. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice
 6. Modernizacja układu komunikacyjnego w Rynku w Słomnikach

Inne zadania drogowe:

 1. W miejscowości Lipna Wola została wyrównana droga polna na długości ok. 400mb, zniszczona po opadach deszczu.
 2. Utwardzono drogę dojazdową do pól w m. Czechy „ganek” na długości ok 220 mb
 3. Utwardzono pobocze drogi gminnej nr 601786K w m. Prandocin Wysiołek
 4. Zostały zamontowane nowe wiaty przystankowe w ilości 6 szt. w miejscowościach: Orłów (2), Prandocin (1), Wesoła (2), Ratajów (1).
 5. Złożono wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r:

- droga Kępa – Brus - Czechy

- droga Polanowice – Rędziny

Zadania niezrealizowane:

 1. Budowa drogi manewrowej przy ul. Słonecznej (za garażami) w Słomnikach.
 2. Remont ul. K. Wielkiego w Słomnikach.

Inwestycje oświetleniowe:

 1. Dobudowa oświetlenia drogowego:
 • Brończyce – 2 lampy
 • Wesoła – 3 lampy
 • Waganowice – 2 lampy
 • Prandocin Iły (Marancja) – 5 lamp
 1. Dobudowa lamp solarnych oświetlenia drogowego na terenie gminy Słomniki.
 • Prandocin Wysiołek wzdłuż E7 – 4 małe lampy,
 • Wężerów Dolny 2 lampy,
 • Smroków parking przy stacji PKP 2 lampy ,
 • Polanowice przy przystanku na Kocmyrzowskiej 1 lampa,
 • Januszowice przy stawie 1 lampa

Uzyskane dofinansowanie na projekty unijne:

 1. Pożyczka rewitalizacyjna z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie   w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa Szkoły w Niedźwiedziu”. Wnioskowana kwota pożyczki 15 000 000, 00 zł,  założone stałe oprocentowanie pożyczki  0,75%.
 2. Dofinansowanie prac budowlano - remontowych w remizach strażackich w ramach konkursu  „Małopolskie Remizy 2019” na remont pomieszczeń budynku remizy OSP Prandocin – otrzymano dofinansowanie w wysokości 42 000zł
 3. Uzyskano dofinansowanie na rewitalizację terenu ZGKiM w wysokości 4 650 000zł z MRPO /koszt inwestycji 6700 000zł/
 4. W ramach konkursu „Małopolska Pamięta”:

- ,,Prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu odnowy nagrobka z 1894 r. porucznika Gustawa Kobylskiego na cmentarzu w Słomnikach”.

Koszt całkowity zadania- 8 763,24 zł,  kwota pomocy- 5 257,95 zł

- ,, Odnowa nagrobka z 1868r. Mateusza Grzybczyka, uczestnika powstania styczniowego w 1863 r. lekarza praktykującego w Słomnikach znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Słomnikach”

Koszt całkowity zadania – 6 893,53 zł, kwota pomocy- 4 136,12 zł

 1. W ramach konkursu ,,Małopolskie Orkiestry Dęte 2019-NA START !”:

,,Zakup wydawnictw muzycznych i akcesoriów dla Miejskiej Orkiestry Dętej w Słomnikach”

Koszt całkowity zadania-15 000,00 zł, kwota pomocy 11 250,00 zł

 1. Podpisanie umowy z WFOŚ i GW w Krakowie dotyczącej udzielenia pożyczki w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Słomniki, Prandocin Wysiołek, Januszowice- gmina Słomniki”.

Wnioskowana kwota pożyczki 1 665 000, 00 zł,  planowane umorzenie 35%

 1. Gmina Słomniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 771.716,85 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadań drogowych: Prandocin – Iły, Słomniki ul. Wolności

Działania w zakresie ochrony środowiska:

Program Mój Prąd:

- dofinansowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy do 10kW

- 50% kosztów i nie więcej niż 5 000zł

Odnawialne Źródła Energii

Gmina Kocmyrzów – Luborzyca jako lider projektu wspólnego dla 41 gmin ogłosiła przetarg na instalacje odnawialnych źródeł energii /OZE/

Wnioski na OZE – podpisano 127 umów z mieszkańcami, 17 wniosków znajduje się na liście rezerwowej

Program Czyste Powietrze

12 lipca zostało podpisane Porozumienie z WFOŚiGW w sprawie programu Czyste Powietrze. Od sierpnia b.r. jest możliwość skorzystania z pomocy przy wypełnianiu wniosków do programu. Pomocy udziela Ekodoradca.

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania

Zinwentaryzowano 85% wszystkich adresów w gminie. Do zinwentaryzowania pozostało około 400 budynków.

Kontrola palenisk

Łączna liczba przeprowadzonych kontroli palenisk domowych w roku 2019: 95

Wykryte nieprawidłowości: 14

Pobrane próbki: 18

wykazane w ekspertyzach spalanie śmieci: 2 /skierowane zawiadomienia na Policję/

Sprawy majątkowe:

 1. Zakup działki nr 458 o pow. 0,0150ha w Zagaju Smrokowskim
 2. Zakup działki nr 19/9 o pow. 0,1049ha położonej w miejscowości Wesoła
 3. Zakup działek nr 847/7, 847/8, 847/9, 847/10, 847/11 o łącznej pow. 0,2623ha położonych w Słomnikach ul. 3 Maja
 4. Sprzedaż działki nr 425/41 o pow. 5,0116ha położonej w Prandocinie Wysiołku
 5. Zakup działki nr 407/2 o pow. 0,0261ha położonej w Słomnikach /końcówka u. Bema/
 6. Sprzedaż działki nr 1289/2 o pow. 0,2903 położonej w Słomnikach /starodroże przy E7 i ul. Hubala/
 7. Zakup działki nr 267/2 o pow. 0,1590 ha w miejscowości Prandocin Iły /dawna mleczarnia/
 8. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 36,70m2 przy ul. Słonecznej 8/5 w Słomnikach
 9. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 44,46m2 przy ul. Św. Jana Pawła II 3/18 na rzecz najemcy.
 10. Zakup działki nr 93/4 o pow. 0,1685ha stanowiącej drogę w Orłowie
 11. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 36,73 m2 przy ul. Słonecznej 8/44 w Słomnikach na rzecz najemcy.
 12. Sprzedaż Gminie Miechów działek nr 481/2 oraz 482/2 o łącznej powierzchni 0,6747ha w Muniakowicach stanowiących drogę

Realizacja zadań bieżących:

 1. Przeniesienie działalności SP ZOZ do nowego obiektu
 2. Uruchomienie rehabilitacji w pomieszczeniach po ośrodku zdrowia.
 3. Przeniesienie pogotowia ratunkowego do nowej lokalizacji
 4. Przeniesienie ZGKiM do nowej lokalizacji
 5. Prace geodezyjne:

- regulacja stanów prawnych dróg

- scalenia gruntów w Słomnikach

 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego
 2. Wybory Parlamentarne
 3. Wybory sołtysów i rad sołeckich
 4. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze MDP w Niedźwiedziu
 5. Małopolski Festiwal Smaku w Słomnikach
 6. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji- łączna kwota 400 000zł /22 oferty/
 7. Dokonano wyboru ofert w konkursie na realizację zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego- łączna kwota 90 000zł /12 ofert/
 8. Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i utylizację odpadów komunalnych na lata 2019 - 2021 Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadów 3223.247,34 zł brutto
 9. Akcja usuwania azbestu – wywieziono w 2019r ok. 100 ton „eternitu"
 10. Zmiany punktowe studium i planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:

- Czechy (teren RSP pod przemysł),

      - Januszowice (pod rekreację i sport)

      - Wężerów (teren przemysłowy)

      - Polanowice (likwidacja projektowanej przepompowni) - zrealizowany

 1. Pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski oraz Politechnikę Krakowską „ Innowacje w świecie samorządów”
 2. Uzyskanie tytułu Lidera Małopolski za budowę Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych

Najważniejsze zadania i projekty realizowane przez GOPS w Słomnikach w roku 2019:

Zadania zlecone:

 1. Świadczenie wychowawcze 500+:

- liczba rodzin korzystających z programu – 1552

- liczba dzieci korzystających z programu - 2575

- wypłacono kwotę około 12 000 000 zł

 1. Świadczenia rodzinne – w 2019 skorzystało około 800 rodzin, w których przyznano świadczenia 1285 osobom na łączna kwotę: 3 150 000zł.
 2. Świadczenie Dobry Start – w roku 2019 wypłacono 1700 świadczeń (jest to też liczba dzieci) w kwocie 300 zł, łącznie wypłacono 510 000,00 zł.
 3. Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” - łącznie z programu skorzystało 157 dzieci i 120 dorosłych w formie posiłków i bonów na zakup żywności. Łączna kwota na dziś to 240 000, z czego dotacja to ok. 165 000zł

Realizowane projekty dofinansowane ze środków UE:

 1. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla 25 dzieci i młodzieży
 2. Mam Cel – projekt aktywizacji społeczno – zawodowej klientów GOPS – projekt dla 35 osób, w roku 2019 - 3 osoby skutecznie się zaktywizowały poprzez podjęcie stałego zatrudnienia.
 3. 12 miesięcy ze zdrowiem psychicznym – realizowano spotkania edukacyjne dla różnych grup odbiorców (w tym dla młodzież z gminnych szkół), grupę wsparcia, poradnictwo specjalistyczne.

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- remont kuchni i pomieszczeń  gospodarczych w świetlicy w Janikowicach

- prace porządkowe i remonty w pomieszczeniach po przychodni zdrowia w Słomnikach ulica T. Kościuszki 64

- montaż ławek w parku nad Młynówką w Słomnikach

- bieżące prace porządkowe na dachu budynku  przy ul. T. Kościuszki 26

- poszerzenie zjazdów z drogi krajowej w Słomnikach ( 3 zjazdy)

- malowanie pasów na przejściu dla pieszych przy hali sportowej

- ułożenie płytek w Polanowicach przy torach

- montaż urządzeń zabawowych  w Słomnikach ulica Rzeźnicza ( piaskownica),  Polanowice (bujak sprężynowy)

- naprawa piaskownicy na placu zabaw w Czechach

-  remont podłogi w kontenerach na boisku sportowym w Wężerowie

- malowanie pomieszczeń w budynku administracyjnym w Słomnikach Stara Szkoła (biblioteka, poradnia psychologiczna)

  Praca urzędu miejskiego:

 • Ilość posiedzeń Rady Miejskiej - 11
 • Ilość podjętych uchwał – 152
 • Wydanych zarządzeń Burmistrza - 195
 • Liczba wydanych aktów stanu cywilnego - 1080
 • Liczba urodzeń – 133
 • Liczba zgonów – 142
 • Ilość sporządzonych aktów małżeństwa - 58
 • Liczba wydanych dowodów osobistych - 882
 • Liczba zameldowań na pobyt stały - 330
 • Wypisy, wyrysy, zaświadczenia z MPZP - 294
 • Sprawdzenie kart i wydanie decyzji (nakazów) przy wymiarze podatków - 6515
 • Wysłane upomnienia - 1533
 • Tytuły wykonawcze wystawione do Urzędów Skarbowych - 268
 • Ilość podmiotów gospodarczych na terenie gminy - 843
 • Ilość nadanych numerów tymczasowych i stałych - 125
 • Ilość postępowań przetargowych - 70
 • Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej - 11000
 • Korespondencja wychodząca – 14500
 • Liczba informacji publicznych - 65

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel