A A A
Profil zaufany

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach na dzienniku podawczym działa BEZPŁATNY punkt potwierdzający profil zaufany. Profil zaufany jest potrzebny do elektronicznego podpisywania spraw załatwianych drogą  ePUAP.

PLATFORMA ePUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Dzięki niej można bezpiecznie załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Aby móc korzystać z tej formy kontaktu z urzędem, trzeba posiadać podpis elektroniczny na profilu zaufanym.

PROFIL ZAUFANY to bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości przy załatwianiu usług administracyjnych przez internet. Posiadając profil zaufany, bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, można zrealizować wiele spraw urzędowych. Pisma podpisane bezpłatnym profilem zaufanym i wysłane na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu, mają taką samą ważność jak dokumenty złożone do urzędu w postaci papierowej.

Jak założyć profil zaufany?

 • Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP, dostępnym pod adresem epuap.gov.pl.
 • Z konta wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.
 • Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w ciągu 14 dni od złożenia elektronicznego wniosku w PUNKCIE POTWIERDZAJĄCYM PROFIL ZAUFANY w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, na dzienniku podawczym, parter budynku. UWAGA: Profil zaufany można także uwierzytelnić przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 • Po pozytywnej weryfikacji danych konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego. Można się nim już posługiwać w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Schemat potwierdzenia profilu zaufanego

Co załatwisz drogą elektroniczną w Urzędzie Miejskim w Słomnikach?

W Urzędzie Miejskim w Słomnikach załatwisz drogą elektroniczną następujące sprawy:

 • Pismo ogólne
 • Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
 • Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
 • Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Wydanie postanowienia w sprawie przeksięgowania nadpłaty z tytułu podatków (osoby fizyczne i osoby prawne)
 • Deklaracja na podatek rolny
 • Deklaracja na podatek leśny
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • Informacja w sprawie podatku rolnego
 • Informacja w sprawie podatku leśnego
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 • Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 • Wydanie decyzji w sprawie umorzenia w części lub w całości: zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej
 • Rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
 • Zaświadczenie o figurowaniu / niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości
 • Zwrot opłaty skarbowej
 • Dofinansowanie  usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest
 • Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Stypendium szkolne
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Dodatkowo usługi centralne:
 • 500+
 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Odpis aktów stanu cywilnego

W innych instytucjach m.in.:

 • Składanie i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS i US
 • Wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Sprawdzenie ilości punktów karnych
 • Więcej spraw załatwisz poprzez stronę OBYWATEL. GOV.PL

Więcej szczegółów – tutaj.

Załatw sprawę urzędową poprzez  ePUAP – tutaj.

Punkt potwierdzający profil zaufany powstał w ramach projektu: "Rozwój nowoczesnej e- administracji w Gminie Słomniki - poprawa jakości działania i obsługi mieszkańców" dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Logotypy RPO